อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

kitjakome399

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวดารีนา บิลสมาน เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 37 ราย