อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

kitjakome396

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดสงขลา

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วย นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวดารีนา บิลสมาน เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วม 8 ราย