ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

kitjakome395

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ จ้างเหมาบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว นำโดย นางสาอรษา ขัตสากาญจน์ และคณะ ติดตามงานระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ทั้งนี้ ศูนย์ฯ นำเสนอผลการดำเนินงานการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 ประเด็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการดำเนินการตามระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และเส้นทางการสูญเสียเมล็ดพันธุ์ (Seed Loss Map) และติดตามการปฏิบัติงานตามกระบวนงานของศูนย์ฯ ตามกลุ่ม/ฝ่าย