จัดประชุมภาคีเครือศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดยะลา

kitjakome394

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด (จังหวัดยะลา)

นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรมาภิ์ แสงจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ห้องประชุมขวัญข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน กำหนดแนวทางในการพัฒนาข้าวและชาวนาให้มีความเข้มแข็ง มีการสร้างเครือข่ายการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้อย่างเพียงพอและเป็นระบบ บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์ข้าวชุมชน ผู้เข้าร่วม จำนวน 5 ราย