จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว ระดับจังหวัด (จังหวัดสงขลา)

kitjakome393

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด (จังหวัดสงขลา)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตชำนาญการพิเศษ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรมาภิ์ แสงจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน กำหนดแนวทางในการพัฒนาข้าวและชาวนาให้มีความเข้มแข็ง มีการสร้างเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้อย่างพอเพียงและเป็นระบบบรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์ข้าวชุมชน ผู้เข้าร่วม 11 ราย