จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

kitjakome384

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวมนทิรา เกษจินดา, นายลือศักดิ์ หนูแดง และนายกิตติศักดิ์ เภอบาล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS หลักสูตรการอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ปีต่อเนื่อง เรื่องการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2562) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวพื้นเมือง ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เกษตรกร จำนวน 106 ราย