ร่วมจัดงานวันรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ศพก. ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

kitjakome383

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ร่วมจัดงานวันรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เกษตรกรร่วมงาน จำนวน 200 ราย