ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (Field Day) ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

kitjakome379

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (Field Day) ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวปรมาภิ์ แสงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่่ ร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (Field Day) ณ แปลงนาสาธิตเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่และการผลิตข้าวคุณภาพ (Pre GAP/GAP/GI/ข้าวอินทรีย์) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าวและการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ในการผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานของกรมการข้าว การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่ผู้เข้าร่วมงาน ภายในงานจัดเสวนาหัวข้อ "การผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์ดีชายแดนใต้" โดย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้นเมือง จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ผู้แทนภาครัฐ และ ผศ.รอมลี เจะดอเลาะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา