จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

kitjakome378

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา และกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เกษตรกร จำนวน 85 ราย