จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

kitjakome376

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวมนทิรา เกษจินดา, นายลือศักดิ์ หนูแดง, นายกิตติศักดิ์ เภอบาล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ปีต่อเนื่อง เรื่องการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2562) ณ กลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่บ้านปะโอ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เกษตรกร จำนวน 37 ราย