ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

kitjakome372

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการเส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ นายลือศักดิ์ หนูแดง นายกิตติศักดิ์ เภอบาล และนางสาวมนทิรา เกษจินดา ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ร่วมจัดทำแผนการเพาะปลูกข้าว (ตั้งแต่เริ่มปลูก - เก็บเกี่ยว) การลดต้นทุน การผลิตข้าว GAP ตามหลักปฏิบัติ การเกษตรที่ดี จัดทำระบบควบคุมภายใน ICS ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ใหญ่ ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกร 7 ราย