จัดเวทีเรียนรู้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

kitjakome370

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ นายลือศักดิ์ หนูแดง นายกิตติศักดิ์ เภอบาล และนางสาวมนทิรา เกษจินดา จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ใน 3 พื้นที่ ได้แก่

1. กลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่บ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครี๊ยะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกร 51 ราย

2. กลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่บ้านหนองอ้านแท่น ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกร 31 ราย

3. กลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่บ้านมาบด้วน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกร 31 ราย