จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

kitjakome317

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

วันที่ 20 และ 27 มิถุนายน 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ใน 2 จังหวัด ไได้แก่

1. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดสงขลา โดยมี นายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน หน่วยงานที่เข้าร่วม เกษตรจังหวัดยะลา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา โครงการชลประทานยะลา สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา สำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัดยะลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา เกษตรอำเภอรามัน เกษตรอำเภอเมิองยะลา กรมทหารราบที่ 41 และนายก อบต.เนินงาม เกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย

2. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี นายถั่น จุลนวล นายกองค์การบริการส่วนตำบลควนรู เป็นประธานเปิดงาน เกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย