อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานข้าวอินทรีย์

kitjakome315

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน ICS

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวดารีนา บิลสมาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand และระบบควบคุมภายใน ICS ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วม 15 ราย