อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand

kitjakome314

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

การผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์

และระบบควบคุมภายน ICS

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวดารีนา บิลสมาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand และระบบควบคุมภายใน ICS ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรนาข้าวอินทรีย์ปากรอ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 37 ราย