อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand

kitjakome313

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

มาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand

และระบบควบคุมภายใน ICS

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวดารีนา บิลสมาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand และระบบควบคุมภายใน ICS ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรกลุ่มนาข้าวปลอดภัย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 8 ราย