จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

kitjakome311

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

วันที่ 8 และ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสางจุฬาลักษณ์ อินทไชย เจ้าหน้าที่เกษตร จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 ครั้งที่ 2 ใน 2 พื้นที คือ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วม 35 ราย และ กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เกาตรกรเข้าร่วม 50 ราย