วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

kitjakome309

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านหลังสำนักงาน และบริเวณโรงจอดรด ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ยืนต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี พันธุ์ไม้ยืนต้นที่ปลูก ได้แก่ หูกระจง 20 ต้น, มะค่าโมง 9 ต้น, ตะเคียนทอง 10 ต้น, หลุมพอ 10 ต้น, ขนุนไพศาลทักษิณ 1 ต้น และหมากเหลือง 10 ต้น