อบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

kitjakome306

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

วันที่ 24 - 25 เมษายน 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ และกลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 85 ราย