จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว

kitjakome303

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning)

นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางกัญญารัตน์ ราชปักษิณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นางสาวธนกร ทองคำ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นายอนัส อีแต ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 ใน 2 พื้นที่ ได้แก่

1. วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ยะลาแกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เกษตรกร 50 ราย

2. วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ณ เพ็ชรมี รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เกษตรกร 210 ราย