จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว

kitjakome302

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning)

นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นางสาวธนกร ทองคำ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และนายอนัส อีแต ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 ใน 2 พื้นที่ ได้แก่

1. วันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมุ่ที่ 2 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เกษตรกร 61 ราย

2. วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เกษตรกร 39 ราย