อบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว

kitjakome301

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย

นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางกัญญารัตน์ ราชปักษิณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวธนกร ทองคำ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และนายอนัส อีแต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 ใน 3 พื้นที่ ได้แก่

1. วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

    เกษตรกร 61 ราย

2. วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

    เกษตรกร 69 ราย

3. วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เกษตรกร

    30 ราย