ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

kitjakome300

ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำ ตรวจเอกสารระบบควบคุมภายในของสมาชิกกลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย