จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักข้าว จังหวัดสงขลา

kitjakome296

จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักข้าวจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เป็นประธานในพิธี เกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,159 ราย