อบรมเกษตรกรกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างจังหวัดยะลา

kitjakome295

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 ณ ห้องกังสดาล โรงแรม ยะลาแกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เป็นประธานในพิธี เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 779 ราย