ลงพื้นที่ติดตามงาน (กรข.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดข้าวเฉพาะ

kitjakome294

นางสาวอรอุมา บุญมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามงาน

วันที่ 17 มกราคม 2561 นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวปรมาภิ์ แสงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ติดตามงาน (กรข.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดข้าวเฉพาะ เรื่องการทำคู่มือระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม การผลิตและการเชื่อมโยงตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรด้านข้าว เรื่องการจัดการและการแปรรูปสินค้าการเกษตรด้านข้าว ณ หมู่ที่ 3 บ้านคูหาใน ตำบลคูหาใน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย