ติดตามรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

kitjakome292

เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่พบตัวแทนเกษตรกรโครงการฯ

วันที่ 9-12 มกราคม 2561 นายไชยา ชุมพราหมณ์ นายอนัส อิแต และนางสาวธนกร ทองคำ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ติดตามรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) และกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และการจัดอบรมประจำปี 561 ในพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และอำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา