สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

kitjakome288

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นำโดย นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี และเจ้าหน้าที่ จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 โดยดำเนินการร่วมกับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรระโนด จำกัด (สาขาตะเครียะ) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 50 ราย