ลงพื้นที่ติดตามโรคระบาดและศัตรูข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

kitjakome286

นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามโรคระบาดและศัตรูข้าว

วันที่ 5 มกราคม 2561 นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายลือศักดิ์ หนูแดง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร และนายกิตติศักดิ์ เภอบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ติดตามโรคระบาดและศัตรูข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ อำเภอรัตภูมิ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา