ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์

kitjakome283

นายจรัญ ทับทิมทอง ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์

ร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินแปลงนาข้าวอินทรีย์จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินแปลงนาข้าวอินทรีย์จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ณ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด และตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 19 ราย พื้นที่ 155 ไร่ และเกษตรกรจำนวน 83 ราย พื้นที่ 690 ไร่ ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ทั้งหมด