ตรวจประเมินแปลงนาเบื้องต้นโครงการเกษตรอินทรีย์

kitjakome282

นายจรัญ ทับทิมทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจประเมิน

แปลงนาเบื้องต้นโครงการเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร และนายลือศักดิ์ หนูแดง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงนาเบื้องต้นโครงการเกษตรอินทรีย์ร่วมกับคณะผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรอินทรีย์จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ณ ตำบลโคกอ้น อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 35 ราย พื้นที่ 141 ไร่ ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่