ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์พร้อมด้วยคณะตรวจประเมินแปลงนาข้าวอินทรีย์

 

kitjakome281

นายจำลอง บุญแนบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตาม

โครงการเกษตรอินทรีย์ และตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวมนทิรา เกษจินดา ตำแแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร และนางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินแปลงนาข้าวอินทรีย์จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ กลุ่มเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 183 ราย พื้นที่ 634 ไร่ ประสบอุทกภัยทั้งหมด ทั้งนี้ได้ดูงานผลผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ