ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561

kitjakome280

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีและคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น

ประจำปี 2561

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วย นายจรัญ ทับทิมทอง นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ และนายอนวัฒน์ สีมานนท์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561 การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันการเกษตรกรดีเด่น จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาอาชีพการทำนา 2. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น 3. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น (ประเภทข้าวหอมมะลิ) และ 4. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ซึ่งกลุ่มศูนย์ภาคใต้ติดตามประเมินศูนย์ข้าว ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา