บรรยายและสาธิตเรื่องการทำโดยวิธีการโยนกล้า

kitjakome279

นายสุวิทย์ แก้วมณี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำนาโดยวิธีการโยนกล้า

เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำนาโดยวิธีการโยนกล้า ภายใต้กิจกรรมหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ กิจกรรมย่อยเคลื่อนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และตำบลบุดี ตำบลเนิน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย โดยมีนายสุวิทย์ แก้วมณี เป็นวิทยากรสาธิตการปรับเทือก สาธิตการโยนกล้า และบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการทำนาโดยวิธีโยนกล้า ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามแก่เกษตรกร