ถ่ายทอดความรู้และปฏิบัติการ การทำนาโยน (การโยนกล้า)

kitjakome277

นายสุวิทย์ แก้วมณี ถ่ายทอดความรู้และปฏิบัติการ การทำนาโยน (การโยนกล้า)

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการทำนาอินทรีย์แบบนาโยน และนาดำแบบต้นเดียว โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่จังหวัดสงขลา ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง และบริษัท เบทาโกร จำกัด ซึ่งภายในงานนายสุวิทย์ แก้วมณี สาธิตการทำนาโดยวิธีการโยนกล้าให้แก่เกษตรกร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เกษตรกรเข้าร่วม 15 ราย