การถ่ายทอดความรู้การทำนาโยนและการเตรียมต้นกล้า

kitjakome275

นายสุวิทย์  แก้วมณี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การทำนาโยน

และการเตรียมต้นกล้า (การเพาะกล้า) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการทำนาอินทรีย์แบบนาโยน และนาดำแบบต้นเดียว โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่จังหวัดสงขลา ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ บริษัท เบทาโกร จำกัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา