อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่)

kitjakome271

นายจำลอง บุญแนบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จับอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่)

วันที่ 11 - 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ จัดอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) ปี 2560 จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เกษตรกรเข้าร่วม 168 ราย และกลุ่มชาวบ้านทุ่งยาว กลุ่มเกษตรกรปากรอ กลุ่มนาข้าวปลอดภัยบ้านหนองถ้วย กลุ่มสหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์คาบสมุทรสทิงพระ ณ วัดประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วม 133 ราย เกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมดสิ้น 301 ราย