ต้อนรับคณะตรวจประเมิน ปี 2560

kitjakome270

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ต้อนรับคณะตรวจประเมิน

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจำปี 2560

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2560 คณะที่ 6 (ภาคใต้) และรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ซึ่งนำโดย นายกฤษฎิน คำตัน และคณะติดตาม ได้แก่ นางวเรนยา สิงคนิภา, นางพรประภา แพทย์พันธุ์, นางสาวรติกร วรรณบวร,นายวัฒนชัย พัฒนะอิ่ม, นางกฤติกา บุญกระจ่าง และนางสาวอารีรัฐ สุรธรรมจรรยา