อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับประเมินเบื้องต้น

kitjakome267

อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นางสาวขนิษฐา บัวสิน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง พร้อมด้วย นายนภัสพนธ์ เพชรบริสุทธิ์, นางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์, นายลือศักดิ์ หนูแดง และนางสาวมนทิรา เกษจินดา จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับประเมินเบื้องต้นภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านบุดี กลุ่มศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เกษตรกร จำนวน 183 ราย ผลการดำเนินงานเกษตรกรให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมเป็นอย่างดี และพร้อมรับการตรวจประเมินเบื้องต้น