โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น

kitjakome266

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับกาประเมินเบื้องต้น

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางสาวขนิษฐา บัวสิน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง พร้อมด้วย นายนภัสพนธ์ เพชรบริสุทธิ์, นางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์,นายลือศักดิ์ หนูแดง และนางสาวมนทิรา เกษจินดา อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้นภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ณ วัดประดู่ กลุ่มสหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์คาบสมุทรสทิงพระ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เกษตรกร จำนวน 85 ราย ผลการดำเนินงานเกษตรกรให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมเป็นอย่างดี และพร้อมรับการตรวจประเมินเบื้องต้น