สาธิตการทำนาและทำปุ๋ย

kitjakome259

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดสาธิตการทำนาและทำปุ๋ย

ให้แก่นักเรียน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จัดสาธิตการทำนาและทำปุ๋ยภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา โดยมีนายวรรณะ ขุนเดื่อ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ และโรงเรียนบ้านคูหาใน ณ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา