โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเครือข่าย ปี 2560

kitjakome263

จัดประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเครือข่าย

ปี 2560

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสิรินันท์ แสงสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการศุนย์ข้าวชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเครือข่าย ปี 2560 ณ ตำบลเชิงแส อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 20 ราย