โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเครือข่าย ปี 2560

kitjakome262

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ จัดประชุมโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและเครือข่าย ปี 2560

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสิรินันท์ แสงสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการศูนย์ข้าวชมุชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเครือข่าย ปี 2560 ณ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 20 ราย