อบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี

kitjakome254

จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

(ด้านข้าว) ปี 2560

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 โดยมีนางปราณี ทองรักษ์ ประธานศูนย์ ศพก. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย