ประชุมสัมมนาวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2560

kitjakome261

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีร่วมประชุมสัมมนาวิชาการข้าว

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2560

วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วย นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาครั้งนี้ งานประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สำเร็จและงานวิจัยก้าวหน้า และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้สนใจ ได้นำความรู้ คำแนะนำ ติชม และข้อคิดดีๆ เพื่อไปพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยต่อไป