ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

kitjakome250

ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) และมอบป้ายโครงสร้างการจัดองค์กรและการบริหารงานให้แก่กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ณ กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา