สาธิตการแปรรูปข้าวภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งหให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา

kitjakome248

สาธิตการแปรรูปข้าวภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ดำเนินการจัดสาธิตการแปรรูปข้าวภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีนางปราณี ทองรักษ์ ประธานศูนย์ ศพก. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนวัดไทรใหญ่ และโรงเรียนบ้านคูหาใน