จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี

kitjakome246

นางผกามาส ทับทิมทอง และเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตร

องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีประธานศูนย์ ศพก. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย