จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี

kitjakome244

นางผกามาส ทับทิมทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และนายมะรอสดี หามะ ตำแหน่ง พนักงานประจำคลังสินค้า จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 โดยมีประะานศูนย์ ศพก. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย