โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.)

kitjakome241

นางผกามาส ทับทิมทอง จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และนายมะรอสดี หามะ ตำแหน่ง พนักงานประจำคลังสินค้า ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย